Hoe mest scheiden helpt om te besparen op mestafzet

Gescheiden mest Mest scheiden Mestafzet Mestscheider

Met de verdere afbouw van derogatie vragen steeds meer veehouders zich af: waar kan ik mijn extra meststoffen kwijt? Mestafzet is de kortste en makkelijkste keus om te maken. Maar dat leidt tot véél meer aanbieders. Op de huidige mestmarkt betaal je inmiddels de hoofdprijs per kuub. Toch zijn er minstens twee opties om de forse prijsstijging om te zetten in kostenbesparing: mest opslaan & mest scheiden. Dit is hoe mest scheiden helpt om afvoerkosten te verminderen.

Transport voor mestafzet op een veehouderij in Zuid-Holland

Gehaltes van nutriënten na het mest scheiden

Drijfmest bestaat natuurlijk uit een combinatie van vaste mest & een vloeibare stroom. Een groeiend aantal veehouders maakt gebruik van een mestscheider om beide fracties los te verzamelen. Gescheiden mest brengt namelijk vele voordelen met zich mee. Eén is besparing op kosten voor mestafzet. Na mestscheiding bevat dikke fractie veel meer fosfaat in verhouding tot stikstof dan bij dunne fractie het geval is. Hoewel de gehaltes altijd variëren – o.a. door verschillen in rantsoen – is dit positief voor bodembemesting.

Veehouder met dikke fractie in zijn handen

Beter bemesten met dunne fractie na mestscheiding

Met een meststroom die gezuiverd is van vaste delen is het soepeler & effectiever werken. Bemesten slaagt eenvoudiger doordat er sprake is van een constante flow, zonder verstoringen door ophoping van vaste mest in het toevoerkanaal. Zo neemt de kans op ongelijke verspreiding van meststoffen over het land af. Bovendien: dunne mest trekt beter in de bodem, wat leidt tot optimale benutting van nutriënten. En dus blijft er minder mest achter op het land.

Mest uitrijden op het land

Uitrijden naar behoefte met gescheiden mest

In de wetenschap dat dunne fractie meer stikstof bevat & dikke fractie meer fosfaat, kan uitspoeling makkelijker voorkomen worden. Voor de gehaltes van voedingsstoffen geeft de Wageningen Universiteit zelfs een indicatie. In drijfmest zou de verhouding stikstof-fosfaat 3:1 zijn. Na het mest scheiden verandert die verdeling in 4:1 voor dunne fractie en 2:1 voor dikke fractie.

Met twee verschillende meststromen is het mogelijk om exacter de juiste hoeveelheden te bepalen om uit te rijden. Dat is precisiebemesting. Het gevolg van mestscheiding zou zomaar kunnen zijn dat daardoor meer (dunne) fractie op eigen land mag worden gebruikt. En dat betekent minder mest afvoeren én minder kunstmest aankopen om in de stikstofbehoefte te voorzien.

(Let wel: dit verhaal verschilt per bedrijf, omdat rantsoen & type mestsoort invloed hebben op de gehaltes.)

Aan- en afvoer van mest voor het scheiden door de mestscheider

2x besparen met dikke fractie: mestafzet & strooiselkosten

Maar er zijn meer redenen om mest te scheiden. De meeste veehouders geven aan een mestscheider te kopen juist vanwege de dikke fractie. Niet voor het uitrijden, want daar wordt vaste mest meestal niet voor gebruikt. Maar om te ontdekken hoeveel koecomfort dit oplevert door het in de boxen te strooien. Daarmee blijft er per saldo minder mest over om af te voeren en scheelt dat ook nog eens in de aankoop van andere strooisels. Twijfels over gescheiden mest als strooisel? Lees hier de vooroordelen van bio-bedding!

Meer weten over onze mestscheiders? Bekijk hier welke machines wij adviseren!

Koe in een ligbox gevuld met bio-bedding

Conclusie: besparen op kosten voor mestafzet is mogelijk

Het verdwijnen van derogatie zorgt voor een grote uitdaging. Met name financieel lijken veehouders klem te komen zitten. Mestscheiding maakt het mogelijk om meer mest op eigen bedrijf houden. Door dikke fractie als comfortabel boxenstrooisel te gebruiken. En mogelijk meer dunne fractie op het land kwijt te kunnen in plaats van kunstmest ervoor terug te kopen. Anders is het ook nog een optie om gescheiden mest aan te bieden in een vorm waar bijv. akkerbouwers in de buurt naar op zoek zijn voor hun gewasland…

Blije veehouders met hun mestscheider

Op zoek naar de juiste mestscheider voor jouw bedrijf? Wij hebben verschillende typen machines van meerdere erkende merken in ons aanbod zitten. Ook degene die het beste past bij jouw wensen & eisen. Laat je vrijblijvend adviseren door één van onze specialisten!